Veríme, že každý študent by mal dostať šancu vyskúšať si štúdium v zahraničí.

K 10. výročiu založenia občianskoho združenia Intercultura Slovakia, o. z. sme sa rozhodli darovať 10 + 1 čiastkových štipendií do rôznych krajín sveta. Čiastkové štipendiá poskytujeme na programy rozličnej dĺžky.

Čiastkové štipendiá na školský rok 2020/2021

 

 

Čiastkové štipendiá na školský rok 2021/2022

VÝBEROVÉ KONANIE:

Výberové konanie sa uskutoční 20. 1. 2020 (na všetky čiastkové štipedniá okrem Japonska) a 15.6 2020 (na čiastkové štipendiu do Japonska), hodina a miesto konania bude upresnené 10 dní pred konaním výberového konania.

Výberové konanie je jednokolové a pozostáva z:

  • testu všeobecných znalostí
  • testu jazykových znalostí
  • eseje v slovenskom jazyku na zadanú tému
  • krátkeho osobného pohovoru

Prosíme študentov, aby si starostlivo skontrolovali, či spĺňajú vekové limity na prijatie na program a na výberové konanie sa hlásili, iba ak túto podmienku spĺňajú. Vekové limity na program sú v každej krajine iné, sú závislé od jednotlivých školských systémov. Informácie o vekových limitoch nájdete v záhlaví informácií o každej krajine v sekcii Študuj v zahraničí.

Všetci študenti, ktorí sa chcú prihlásiť na výberové konanie, musia vyplniť PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU. Na základe tejto prihlášky im bude pridelený variabilný symbol pre platbu poplatku za výberové konanie. Poplatok za výberové konanie je: 20,- Eur. Tento poplatok musí byť uhradený najneskôr do 2 dní pred výberovým konaní, a to bankovým prevodom na číslo účtu: 4011881155/7500

Nakoľko chceme čiastkovými štipendiami podporiť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, je potrebné na výberové konanie priniesť aj daňové priznanie/potvrdenie o príjme oboch rodičov za rok 2018. 

Štipendisti, ktorí získali AFS čiastkové štipendium píšu pre AFS správu v polovici programu a na jeho konci. V správe po polroku pobytu hodnotia priebeh programu a vzdelávací proces a v správe na konci programu hodnotia celkový prínos AFS programu. Očakáva sa, že naturálna rodina štipendistu bude hosťovať zahraničného AFS študenta v období štipendia.

 

Termíny a podmienky pre prihlásenie sa na výberové konanie

Všetci študenti, ktorí sa chcú prihlásiť na výberové konanie, musia vyplniť PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU. Na základe tejto prihlášky im bude pridelený variabilný symbol k úhrade poplatku za výberové konanie.

Poplatok za výberové konanie je: 20 eur.

Tento poplatok treba uhradiť najneskôr 2 dni pred výberovým konaním, a to bankovým prevodom na číslo účtu: 4011881155/7500,  IBAN: SK32 7500 0000 0040 1188 1155.

Všetkým, ktorí by sa radi zúčastnili výberového konania, odporúčame sledovať našu internetovú stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie!

Predbežná prihláška

Zľava pre hostiteľské rodiny

AFS hostiteľská rodina získa jednorazovú zľavu 5 % z účastníckeho poplatku v prípade, že sa rozhodne vyslať vlastné dieťa do zahraničia prostredníctvom AFS za predpokladu, že pred nástupom vlastného dieťaťa na program rodina hostila študenta AFS najmenej tak dlho, na aký čas vysiela vlastné dieťa do zahraničia.

Viac informácií o hostení

Otázky o štipendiách

Nie, nie je. Je však nevyhnutné ovládať jazyk, ktorý je súčasťou výberového konania. To znamená, že ak sa uchádzaš napríklad o štipendium do Dánska alebo Turecka, musíš prejsť testom z anglického jazyka. Ak chceš získať štipendium do Nemecka, je nevyhnutné ovládať nemecký jazyk. Požadovaná úroveň oboch jazykov je A2, B1.

Minulé roky sme poskytli nasledujúce štipendiá

  • Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Nemecku
  • Čiastkové štipendium na trojmesačný program v Taliansku