Intercultura Slovakia, o. z., resp. Intercultural Programs, Inc. spoločne so všetkými partnerskými organizáciami v rámci medzinárodnej siete vrátane organizácie AFS na Slovensku Intercultura Slovakia o. z., (ďalej len „AFS“) vníma záležitosti ochrany vašich osobných údajov a informácií a zachovanie ich dôvernosti veľmi vážne. Preto AFS vynakladá veľké úsilie, aby vytvorilo efektívne a bezpečné prostredie pre zdieľanie osobných údajov. AFS rešpektuje súkromie a dodržiava princípy relevantných nariadení a legislatívy globálne. Nižšie uvedené informácie objasňujú, ako zaobchádzame so všetkými osobnými dátami, ako ich použitie môže užívateľovi uľahčiť orientovanie na našich webových stránkach, s kým a za akým účelom zdieľame informácie a aké majú užívateľa práva. Informácie objasňujú, akým spôsobom zaisťujeme ochranu dát a akým spôsobom je možné AFS kontaktovať vo vzťahu k praktickým riešeniam ochrany súkromia. Tie sa môžu líšiť s ohľadom na národnú legislatívu a prax jednotlivých krajín. Dúfame, že nasledujúce oznámenie podporí vaše rozhodnutie k informovanému súhlasu.

AFS On-line

AFS pôsobí na mnohých webových stránkach, medzi hlavné patrí:

Tieto webové stránky môžu vyžadovať a / alebo zhromažďovať osobné údaje za účelom poskytovania príslušných informácií a podpory, ktorú hľadáte alebo za účelom podpory vašej doterajšej spolupráce, ako je popísané dole nižšie.

Niektoré webové stránky slúžia verejnosti a niektoré časti webových stránok slúžia len partnerským organizáciám AFS (a ich autorizovaným reprezentantom) alebo špecificky určeným autorizovaným tretím stranám úzko spolupracujúcim s AFS na poli medzinárodných výmen s cieľom poskytnúť súhrnný servis jednotlivým partnerským organizáciám , napr. AFS-USA umiestnené na afsusa.org. Podobne niektoré webové stránky (alebo len vybrané časti) sú prístupné iba registrovaným jednotlivcom (napr. prípadným záujemcom, súčasným účastníkom, absolventom AFS programov či pridruženým a partnerským organizáciám („účastníkom“)).

Aké informácie zhromažďujeme

AFS zhromažďuje informácie návštevníkov a používateľov webových stránok vrátane účastníkov, aj od tretích strán spolupracujúcich s AFS, s cieľom poskytnúť skúsenosť (online a offline) zodpovedajúcu potrebám a záujmom našich účastníkov a ďalších užívateľov.

Informácie môžu byť zhromažďované na účely:

 • poskytnutia programových služieb
 • naplnenie informatívnych požiadaviek
 • vyžiadania či ponúknutia služby
 • prihlásenia či registrácie na AFS program
 • podania prihlášky na program
 • reakcie na komunikáciu vychádzajúci od AFS (napr. prieskumy, vyžiadanie si ďalších informácií, doplnenie prihlášok, registráciu, potvrdenie)
 • prispôsobenia osobným preferenciám
 • naplnenia požiadavky na služby (napr. prihlásenie sa k odberu newsletteru, účasť na propagačných akciách alebo lotériách)
 • práce s ďalšími zdrojmi vrátane zhromažďovanie informácií dostupných z určitých sociálnych sietí a iných webových stránok za účelom zisťovania záujmov a potrieb účastníkov s cieľom zlepšiť služby
 • aktualizácie vašich informácií vrátane kontaktných informácií
 • informovania a zapojenia do aktivít AFS
 • realizácie kampaní na získavanie finančných prostriedkov

Typy osobných údajov / informácií, s ktorými pracujeme, závisí od úrovne prístupu a na dôvode návštevy našich webových stránok (a na typoch služieb, informácií či aktivitách, ako je napríklad prihlásenie sa na AFS program). Takéto informácie môžu obsahovať vaše meno, heslo, adresu bydliska, prechodné bydlisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu a faxové číslo, informácie o geografickej polohe, dátum narodenia, pohlavie, absolvované štúdia, oblasť štúdia, používané sociálne médiá – odkazy na Facebook, Twitter, Instagram a / alebo LinkedIn, obrázky, fotky alebo vaše video, vaše občianstvo, pas, vízový štatút, poistenie, informácie o AFS programe (typ, rok atď.), údaje o cestách, osobné vyhlásenie, váš životopis, jazykové znalosti, informácie o zamestnania či informácie o ďalších relevantných zručnostiach, anamnéze, zdravotnú dokumentáciu, diétne obmedzenia, výsledky testov, hodnotenia, odpovede na konkrétne otázky a informácie o životnom štýle, informácie o trávení voľného času a ďalšie informácie potrebné na splnenie zvláštnych požiadaviek (napr. zvláštne ubytovanie vo vzťahu k zdravotnému stavu alebo zohľadnenie iného AFS programu alebo aktivity).

AFS môže tiež zhromažďovať ďalšie informácie o vašej osobe, ako je vaša návštevnosť našich webových stránok, predvoľby komunikácie, súhrnné údaje týkajúce sa využívania našich služieb a anonymné odpovede na otázky a prieskumy.

Za účelom ochrany vašich údajov odporúčame, aby ste nevkladali do svojej elektronickej komunikácie žiadne informácie o kreditnej karte, pokiaľ ju výslovne nevyžadujeme ako súčasť procesu plnenia!

Účel zhromažďovania a práca s osobnými údajmi

Niektoré z hlavných dôvodov pre vyžiadanie a zhromažďovanie osobných údajov a in-formácií sú:

 • poskytovanie našich služieb (on-line a v reálnom svete) ako je napríklad spracovanie prihlášky na program, zabezpečenie umiestnenia do hostiteľských rodín a škôl, správa štipendií a spolupráce s donormi
 • komunikácia s vami týkajúce sa služieb ponúkaných AFS a inými dôvery-hodnými tretími stranami
 • realizácia fundraisingových kampaní
 • prieskumy, dotazníky a recenzie s cieľom zlepšiť služby
 • informovanosť o aktivitách AFS (napr. zapojenie absolventov, kampane, konferencie, publikácie, nábor hostiteľských rodín a dobrovoľníkov, nové programy a služby).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu primeranú a nevyhnutnú pre poskytovanie a naplnenie našich služieb a aktivít.

Môžete sa odhlásiť z našich e-mailov, spravodajcov a prieskumov AFS kedykoľvek kliknutím na odkaz obsiahnutý v týchto správach alebo kontaktovaním nás priamo. Vždy vám bude ponúknutá možnosť neposkytovať vaše osobné údaje alebo špecifikovať, aký typ komunikáciu uprednostňujete.

Berte prosím na vedomie, že takéto rozhodnutia môžu ovplyvniť niektoré z procesov ako je napr. Obmedzené poskytnutie požadovaných informácií či spracovania prihlášky na program.

Vo väčšine prípadov sú informácie, ktoré poskytnete, pridané do miestnej alebo globálnej databázy AFS. Počas spracovania vašich informácií sa niektoré z údajov prevádzajú partnerským organizáciám AFS alebo iným poskytovateľom služieb tretích strán umiestnených v Spojených štátoch a na celom svete na účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ak nie je inak upravené zákonnými požiadavkami a / alebo procesy, musí spoločnosť AFS alebo tretie strany spĺňať platné predpisy a partnerské organizácie AFS sú povinné dodržiavať rovnaké zásady na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť AFS nepredáva, neprenajíma ani iným spôsobom neposkytuje vaše osobné údaje iným ako pridruženým tretím stranám či partnerským organizáciám (vrátane organizácií tretích strán, s ktorými spoločnosť AFS spolupracuje za účelom naplnenia svojich služieb – napríklad letecké spoločnosti).

Odporúčame vždy pred poskytnutí vašich osobných údajov si pozorne prečítať zásady ochrany osobných údajov.

V prípade, že AFS dostane váš súhlas alebo je nevyhnutné a oprávnené vzhľadom na vaše požiadavky (napríklad programová ponuka, dobrovoľnícky projekt) alebo s cieľom naplnenia služieb AFS (napríklad zaistenie platobných kariet, programová podpora) alebo v prípade, že AFS je zlúčené či získalo inú spoločnosťou, ďalej v prípadoch, keď to ukladá zákon, napríklad na základe súdneho príkazu, v prípadoch ochrany zdravia, života alebo majetku jednotlivca môže spoločnosť AFS zverejniť vaše informácie ostatným.

Rozsah poskytovaných informácií vždy obmedzujeme na množstvo nevyhnutné pre danú situáciu. Ak nie je zákonom uložené inak, požadujeme, aby tretie strany chránili vaše osobné údaje a dodržiavali platné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov.

S cieľom zlepšiť naše služby vrátane užívateľskej prívetivosti našich stránok všetky ďalšie informácie, ktoré prípadne používame či zdieľame, neumožňujú osobnú identifikáciu.

AFS World Café & Nájdi AFSáka [woca.afs.org]

Účelom tejto sekcie je umožniť či pomôcť členom celosvetovej rodiny AFS nájsť jeden druhého.

AFS World Café je postavená na platforme Telligent Community®, ktorá používa funkcia obdobných spoločenských komunít ako sú blogy, fóra, myšlienky, priateľstvo, mediálne galérie, aktualizácie stavu a ďalšie.

Všetky informácie na AFS World Cafe sú úplne dobrovoľné. Pričom iba zaregistrované osoby sú uvedené v adresári tejto sekcie.

Ak však v rámci fóra World Café, Find a AFSer alebo AFS Mail Lists dobrovoľne zverejníte svoje osobné údaje, berte prosím na vedomie, že za zneužitie a jeho prípadné následky, vyvolané treťou stranou, AFS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Odporúčame, aby ste na kontaktovanie osôb z adresára pristupovali vždy obozretne a uvážlivo. Informácie tu získané, v žiadnom prípade nevyužívajte k akejkoľvek forme komerčnej reklamy. Za zneužitie týchto informácií a jeho prípadné následky, vyvolané treťou stranou, AFS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Nahrávaním informácií do AFS World Café (obrázky, videá, text) súhlasíte s tým, že spoločnosť AFS môže obsah používať na podporu svojho poslania vrátane ďalších aktivít. Prístupom k AFS World Café súhlasíte s dodržiavaním pravidiel pre túto komunitu.

Odkazy

Webové stránky afsslovakia.skslovakia.afs.org obsahujú tiež odkazy na iné stránky, prevádzkované a kontrolované tretími stranami, za ktorých obsah a prax ochrany súkromia AFS nenesie zodpovednosť. Z uvedených hyperlinkov k týmto stránkam nemožno vyvodzovať súhlas AFS s materiálmi, ktoré stránky obsahujú, ani spojenie s ich prevádzkovateľmi. Preto vám odporúčame zoznámiť sa najprv s ich politikou ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

Prečítať