Medzikultúrne skúsenosti, inovatívne procesy vzdelávania.

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Štúdium v zahraničí

AFS medzinárodné programy sú podporované účinnými medzikultúrnymi a globálnymi smernicami.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Dobrovoľníctvo

AFS dobrovoľníci sú trénovaní na to, aby riadili unikátny proces vzdelávania pre študentov, rodiny a ostatných dobrovoľníkov.

11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Hostiteľské rodiny

AFS zmenilo hostovanie na kreatívny medzikultúrny vzdelávací program s konkrétnymi cieľmi a aktivitami.

My beautiful picture

Školy

AFS pomáha školám vytvoriť dynamické medzikultúrne workshopy, triedne výmeny a podujatia, ktoré majú za cieľ obohacovať školskú komunitu.

Agenda vzdelávania globálnych občanov

AFS pripravuje ľudí z celého sveta zo všetkých vekových kategórii a prostredí – a podporuje globálne hnutie s cieľom zlepšiť medzikultúrne vzdelávanie a vzdelanie v oblasti globálneho občianstva predovšetkým v školách, univerzitách a mládežníckych organizáciách.

Naša agenda vzdelávania globálnych občanov

Vzdelávanie ako cesta k zmene

Medzikultúrne výzvy a momenty vzdelávania sú nevyhnutné súčasti nášho každodenného života, našich tried a verejnosti.

Na to, aby sme pripravili ľudí na efektívne vnímanie kultúrnych a iných rozdielov, poskytujeme transformačné procesy vzdelávania, ktoré sú prispôsobené študentom, rodinám, dobrovoľníkom, dospelým a komunitám.

Každá AFS cesta je navrhnutá podľa týchto šiestich princípov:

1. Vzdelávanie ako cesta k zmene
2. Osnovy a metódy založené na cieľoch
3. Pohlcujúce skúsenosti a štruktúrované vzdelávanie
4. Neformálne prostredie na vzdelávanie
5. Vzdelávanie založené na skúsenostiach = rozšírené vzdelávanie
6. Vzdelávanie pre život a celoživotné vzdelávanie.

EDUC

AFS vzdelávacie osnovy

AFS osnovy medzikultúrneho vzdelávania

Univerzity a zamestnávatelia hľadajú študentov a mladých ľudí, ktorí rozumejú svetu aj mimo ich vlastného prostredia a nemajú problém komunikovať s ľuďmi z iných krajín a kultúr. Zisti, ako naše osnovy na rozvíjanie schopností pripravujú mladých ľudí na život a prácu a pomáhajú vytvárať lepší život doma aj kdekoľvek inde na svete.

Viac

Osnova medzikultúrneho vzdelávania v hostiteľskej rodine

AFS program medzikultúrneho vzdelávania v hostiteľskej rodine podporuje program hostiteľských rodín. Tieto osnovy pomáhajú rodinám podporiť medzikultúrny zážitok ich hosťovaného študenta a pripravuje členov rodiny stať sa globálnymi občanmi.

Viac

Medzikultúrny vzdelávací program pre AFS dobrovoľníkov a zamestnancov

AFS medzikultúrny vzdelávací program pomáha našim dobrovoľníkom a zamestnancom zlepšovať ich medzikultúrne schopnosti, učí ich o hlavných vzdelávacích teóriách a postupoch, takže sú lepšie schopní podporovať učenie ostatných.

Viac

Medzikultúrne vzdelávanie posilňuje ciele vzdelávania v 21. storočí

Vzdelávame globálnych občanov a budúcich svetových lídrov, a pomáhame im:
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

rozšíriť si perspektívy,

o sebe a svete okolo nich

5512706965_713bf496e0_o

učiť sa o vzájomných rozdielnostiach,

rešpektovať ich a veriť, že rozmanitý svet je silnejší a zaujímavejší

2885465949_d838820d87_o

komunikovať a spolupracovať naprieč kultúrami,

citlivo a ohľaduplne

_94A9020

vážiť si iné kultúry a nabádať ostatných,

aby boli otvorení k iným nápadom, postojom a tradíciám

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

prostredníctvom kritického myslenia a riešenia problémov,

vybudovať schopnosti využiteľné vo vedeckotechnických a iných kľúčových oblastiach

_94A7804

stať sa súčasťou AFS globálnej komunity

stavať mosty medzi kultúrami a zbližovať ich

AFS pre vzdelávateľov a školy

Školy hrajú dôležitú úlohu pri výmene študentov AFS. Posielajú a hosťujú AFS študentov a spolupracujú s AFS na vytvorení školského medzikultúrneho vzdelávacieho programu. AFS teda spolupracuje s pedagógmi a ministerstvami školstva na rozvíjaní lokálnych, regionálnych a národných zásadách a iniciatívach na odporu medzikultúrneho vzdelávania a globálneho občianstva.

Viac o AFS školských programoch
TEACHER_ICL

AFS výmena učiteľov

AFS ponúka medzinárodné možnosti profesionálneho rozvoja navrhnuté špeciálne v záujme toho, aby sa pedagógovia stali otvorenejší ku globálnym témam aj v ich školskej praxi.

CLAS_ICL

AFS triedna výmena

AFS organizuje krátke programy triednych výmen. Skupina študentov sa stretne s rovesníkmi z inej krajiny a angažuje sa v spoločnom medzikultúrnom vzdelávaní. K dispozícii máme online a osobné možnosti.

AFS aliancie a partnerstvá

„Práca AFS jasne súvisí s aktuálnymi programami a aktivitami UNESCO, a to najmä v oblastiach vzdelávania, mládeže a medzikultúrneho dialógu. Samozrejme, spolupráca medzi UNESCO a AFS je pevne založená na oblastiach spoločného záujmu, synergiách a predošlej spolupráci.“

—Irina Bokova, generálna riaditeľka UNESCO

_94A9020

AFS & UNESCO

V roku 2015 AFS hrdo vstúpilo do partnerstva s Organizáciou pre vzdelávanie, vedu a kultúru OSN (UNESCO) ako jej poradný orgán. Tento status umožňuje obom organizáciám spolupracovať na iniciatívach v prospech spoločného záujmu a spoločenského dobra.

AFS úzko a kreatívne spolupracuje so školami, univerzitami, humanitárnymi a mierovými skupinami a inými mimovládnymi organizáciami na problémoch, ktoré odrážajú našu misiu.

Choď na stránku UNESCO's Global Citizenship Education
GOAL4

AFS PODPORA PROGRAMU VZDELANIE KU GLOBÁLNEMU OBČIANSTVU

OSN Udržateľný rozvoj - Cieľ č. 4

Zaistiť kompletné a kvalitné vzdelanie pre všetkých a propagovať celoživotné učenie

Cieľ č. 4 sa konkrétne zameriava na znalosti a zručnosti potrebné na propagovanie udržateľného rozvoja a udržateľných životných štýlov, ľudských práv, rovnosti pohlaví, propagáciu filozofie mieru a nenásilia, globálneho občianstva a zhodnocovania kultúrnej diverzity a prínosu kultúry k udržateľnému rozvoju.

Viac o cieli #4

Zdroje a niečo na prečítanie

perspectives

AFS Perspektívy: pomáhame svetu učiť sa spolunažívať

Tento blog píšu AFS experti z celého sveta. Reflektuje rozmanité pohľady na kultúru a vzdelanie a inšpiruje čitateľov k tomu, aby sa stali medzikultúrnymi lídrami v ich komunitách.

Viac o perspektívach
connect

Connect: medzikultúrne náhľady pre globálnych občanov

Tento digitálny časopis sa zaoberá medzikultúrnym vzdelávaním, vzdelávaním o medzikultúrnom občianstve, dobrovoľníctvom a sociálnym vplyvom prostredníctvom článkov, rozhovorov a učebných prostriedkov vytvorených rešpektovanými lídrami a expertmi.

Viac o connect
FORAFSNFRIENDS

Medzikultúrne učenie pre AFS a kamarátov

Séria náhľadových a stručných esejí o kľúčových medzikultúrnych konceptoch je založená na prieskumoch a praktických skúsenostiach. Produkujú ju AFS vzdelávací experti pre všetkých, čo študujú medzikultúrne témy alebo s nimi pracujú.

Prístup k sériám
STUDENT_CURRICULUM

AFS prieskum výmenných programov

AFS prieskumy sa zameriavajú na dosiahnutie hlbšieho pochopenia vplyvu výmenných programov, medzikultúrneho a zážitkového učenia. Často pracujeme s vedúcimi inštitúciami a znamenitými osobnosťami.

Viac o výskume
VOL_CURRI

Dobrovoľníci: Američania vstupujú do Prvej svetovej vojny, 1914 - 1919

Tieto osnovy pre stredoškolských pedagógov sa zakladajú na jedinečnom prístupe k dobrovoľníctvu, medzikultúrnej kompetencii a vzdelávaniu o globálnom občianstve od prvých počinov mladých dobrovoľníkov počas Prvej svetovej vojny až dodnes.

Prečítajte si o dobrovoľníkoch