Čo robíme?

Vzdelávame a aktivujeme globálnych občanov 

AFS pripravuje a aktivuje budúcich lídrov, ktorí budú schopní sa angažovať, riadiť a spolupracovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Snaží sa z nich formovať globálnych občanov, ktorí chcú niečo na svete zmeniť prostredníctvom medzikultúrnych znalostí. Naše výmenné pobyty, štúdium v zahraničí a dobrovoľnícke programy sú podporované medzikultúrnymi vzdelávacími programami, sú založené na výskume a organizované trénovanými AFS dobrovoľníkmi a personálom.

AFS výmenné a študijné pobyty v zahraničí 

Sme priekopníkmi v medzikultúrnom vzdelávaní, a to od štúdia na zahraničnej strednej škole, učenia cudzieho jazyka, dobrovoľníctva v zahraničí cez Gap Year možnosti, zahraničné študijné pobyty pre dospelých až po zahraničné stáže, výmenné pobyty pre pedagógov a letné, prípadne krátke zahraničné pobyty.

Programy pre hostiteľské rodiny 

Hostenie AFS študenta je osožné a zmysluplné medzikultúrne dobrodružstvo pre celú rodinu. Nielen pri zdielaní kultúry a tradícií sa niečo naučíte, ale získate aj množstvo nových perspektív a rozšírite si svoje obzory.

Možnosti dobrovoľníctva 

Miestni dobrovoľníci AFS sú hnacou silou AFS programov a sú aktívni na všetkých stupňoch – podporujú študentov a rodiny počas ich pobytov, zúčastňujú sa na riadení a rozvoji našej politiky a v spolupráci s lokálnymi školami a komunitami vedú mnohé projekty, ktoré majú značný vplyv na spoločnosť.

Medzikultúrne vzdelávanie a globálne občianstvo 

Pomáhame ľudom akéhokoľvek veku a z akéhokoľvek prostredia rozvíjať riadiace schopnosti, schopnosť konštruktívne riešiť problémy, jazykové a medzikultúrne schopnosti, ktoré sú potrebné na úspech v globálnej ekonomike a pri vytváraní pozitívnych zmien vo svete.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

 

V čo veríme

Keď spojíme našu filozofiu “učíme sa spolunažívať” s globálnymi problémami, ktorým momentálne ľudstvo čelí. AFS predstavuje medzikultúrnu toleranciu ako silný a efektívny nástroj na to, aby sme spolu vytvorili spravodlivejší a mierumilovnejší svet. AFS celosvetová komunita prijíma ľudské rozdiely a verí, že svet je silnejší a zaujímavejší práve vďaka nim.

AFS Misia 

AFS je medzinárodná, dobrovoľnícka, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje príležitosti na medzikultúrne vzdelávanie s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a porozumenie, čím prispieva k vytváraniu spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

AFS Hodnoty 

AFS vytvára možnosti, aby sa ľudia správali ako zodpovední občania, ktorí sa usilujú o mier a vzájomné porozumenie. Vedie ich k pochopeniu skutočnosti, že mier je dynamický koncept, ktorý môže byť ohrozený nespravodlivosťou, neznášanlivosťou a intoleranciou.

AFS sa usiluje o posilnenie viery v dôstojnosť a hodnotu každej ľudskej bytosti bez ohľadu na kultúru a národnosť. Vyzdvihuje rešpekt k ľudským právam a základným slobodám bez rozdielu rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva alebo sociálneho postavenia.

Aktivity AFS sú založené na základných hodnotách dôstojnosti, rešpektu pre odlišnosť, harmónie, empatie a tolerancie.

Ako podnecujeme zmenu

Život, štúdium a dobrovoľníctvo v zahraničí a v multikultúrnych komunitách mení životy, vychováva globálnych občanov a splnomocňuje mladých robiť zmeny. Voláme to AFSEffect! Naša globálna komunita je:
Iceland with friends

Transformačná: Mení ľudí v rôznych štádiách medzikultúrnych ciest – týka sa to života, dobrovoľníctva, práce a spolupráce s ľuďmi z celého sveta.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

Multigeneračná: Globálna komunita študentov, mladých ľudí, dobrovoľníkov, rodín, učiteľov, absolventov a personálu – všetci títo ľudia sú zanietení a nadšení pre spoluprácu.

12182745_1087909811233141_1780706858392644748_o

Inkluzívna: Príjemná, podporujúca skupina sebaistých AFS dobrovoľníkov s otvorenou mysľou, ktorí budujú mosty naprieč kultúrami.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

Všade: AFS je nositeľom zmien v komunitách, v priemysle, v dôležitých medzinárodných a sociálnych otázkach.

AFS absolventi

Inšpirujte sa výnimočnými AFS absolventmi, ktorí demonštrujú silu #AFSeffectu. AFS má vyše milióna absolventov (bývali účastníci, dobrovoľníci, hostiteľské rodiny a personál) vo svete. Ak chcete mať viac informácii o AFS absolventských aktivitách, kontaktuj AFS kanceláriu.

Viac

AFS agenda globálneho občianstva

AFS je inkluzívna komunita globálnych občanov, zaviazaných pomáhať svetu naučiť sa spolunažívať.

Čo je vzdelávanie globálnych občanov?

Vzdelávanie globálnych občanov je transformačná, celoživotná činnosť, ktorá zahŕňa formálnu výučbu aj praktickú skúsenosť. Vzdelávanie globálnych občanov pomáha ľuďom všetkých vekových kategórií:

  • Rešpektovať kultúru, pohlavie, vieru a iné rozdiely
  • Viac si uvedomovať svet okolo seba
  • Pochopiť povinnosti ľudí ako členov globálnej ľudskej komunity
  • Akceptovať naše úlohy pri ochrane našej planéty v záujme udržateľnej budúcnosti
  • Byť si vedomý, že čokoľvek robíme lokálne, má vplyv na celý svet
  • Naučiť sa viac o #AFSeffecte pre globálnych občanov

AFS aliancie, medzinárodné spolupráce a členstvá

AFS and UNESCO

Od roku 2015 je AFS hrdé na to, že vstúpilo do partnerstva s UNESCO ako poradný orgán. Tento status umožňuje obidvom organizáciám spolupracovať na iniciatívach, ktoré sú založené na ich spoločnom záujme a sociálnom dobre.

AFS úzko spolupracuje so školami, univerzitami, humanitárnymi a mierovými skupinami, vládami a inými neziskovými organizáciami v oblastiach, ktoré odrážajú našu misiu.

Viac informácií

Výročné správy AFS organizácie - Intercultura Slovakia, o. z.

Zobraziť