Vážime si každú formu poskytnutej pomoci. Naši partneri nám poskytujú nielen priame finančné dotácie, granty či dary, ale aj svoje schopnosti a know-how. Vychádzajú nám v ústrety nad rámec bežne poskytovaných služieb, poskytujú služby zdarma či za zvýhodnených podmienok, ponúkajú nám priestor na propagáciu organizácie a služieb, alebo pomáhajú dobrou radou.

Záujemcovia, ktorí si uvedomujú význam medzikultúrnej skúsenosti pre rozvoj osobnosti, majú možnosť prispieť na štipendijnú zbierku, z ktorej poskytujeme štipendiá na štúdium v zahraničí študentom, ktorí by sa z finančných dôvodov na programe inak nemohli zúčastniť.

Za akúkoľvek pomoc, ktorá prispeje k napĺňaniu nášho poslania, sme vďační.

AFS ponúka svojim sponzorom možnosť uvedenia loga a odkazu na webstránke, prípadne na dokumentácii, ktorá súvisí s poskytnutým darom či službou.

Pokiaľ by ste mali záujem o spoluprácu s nami, kontaktujte, prosím, našu kanceláriu.

Spolupráca s firmami

Realizácia niektorého z programov AFS pre deti vašich zamestnancov môže vašu spoločnosť odlíšiť od ostatných subjektov na trhu. Spolu s nami poskytnete ďalším ľudom možnosť získať hodnoty a zručnosti dôležité pre život v súčasnej globalizovanej spoločnosti a pomôžete šíriť toleranciu a celosvetový mier. Podmienky spolupráce sa dohadujú individuálne podľa potrieb jednotlivých spoločností. Momentálne spolupracujeme v oblasti štúdia v zahraničí so Všeobecnou úverovou bankou a farmaceutickou spoločnosťou Evonik.

Ako prebieha vzájomná spolupráca?

Z našich doterajších skúseností ponechávame oslovenie zamestnancov na firme, ktorá poskytne zamestnancom možnosť prihlásiť svoje dieťa na výberové konanie na program – štúdium v zahraničí. Po získaní zoznamu záujemcov z danej spoločnosti je už komunikácia so záujemcami na nás. My vyhlásime výberové konanie. Dátum, miesto a spôsob jeho konania oznámime každému záujemcovi osobitne. Po uskutočnení výberového konania upovedomíme firmu o výsledkoch a potom prebieha komunikácia s vybratými študentmi. Ďalší postup je už u všetkých účastníkov programu štúdium v zahraničí rovnaký: vyplnenie prihlášky – odoslanie prihlášky do kancelárie našej partnerskej organizácie – akceptovanie prihlášky – hľadanie rodiny – získanie prihlášky rodiny – sústredenie pred odchodom – odlet.

Pokiaľ vás táto možnosť oslovila, neváhajte a obráťte sa na našu kanceláriu, ktorá vám poskytne bližšie informácie.

Naši partneri a partnerské školy

Viac info TU

Darujte 2 % z dane

Bez vašej nezištnej podpory by sme nedokázali napĺňať svoje poslanie v takom rozsahu a kvalite, ako sme to robili doteraz.

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň, ktorá by bola inak odvedená do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste: zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie právnická osoba.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť prácu našej neziskovej organizácie prostredníctvom 2 % z dane z príjmov.

Čítať ďalej