Život, štúdium a dobrovoľnícka práca s AFS v zahraničí je zážitok, ktorý zmení život. Aj preto je AFS jeden z lídrov pri zabezpečovaní vzdelávacích programov pre stredoškolských študentov, podporovaný trénovanými zamestnancami a dobrovoľníkmi. Od roku 1947 AFS programy pomáhajú mladým ľuďom nadobudnúť praktické schopnosti a vedomosti, nevyhnutné pre život v multikultúrnom svete. Naše aktivity sú navrhnuté špeciálne pre tínedžerov a majú na zreteli spojenie učenia so zábavou. V neposlednom rade AFS prinesie do tvojho života komunitu priateľov, známostí a dobrovoľníckych príležitostí, ktoré sú na celý život.

STUDENT_CURRICULUM
Na čom sú založené vzdelávacie osnovy?

Vzdelávacie osnovy pomáhajú študentom rozvíjať sa v oblastiach, ktoré sú pre 21. storočie nevyhnutné.

AFS si uvedomuje potrebu mladých ľudí rozvíjať si aj schopnosti a  poznatky zo sveta technológií, vedy a techniky, ktoré sa uplatňujú v školstve aj na pracoviskách.

Vieme však aj to, že veľa univerzít a zamestnávateľov hľadá študentov a mladých ľudí, ktorí sú oboznámení so svetom mimo ich vlastných komunít a nemajú problém komunikovať s ľuďmi z odlišných krajín a kultúr. Podniky, štátna správa, školstvo a mimovládne organizácie potrebujú ľudí, ktorí majú medzikultúrne skúsenosti a schopnosti potrebné na zvládnutie globálnych výziev 21. storočia.

V záujme splnenia týchto požiadaviek vzdelávacie osnovy využívajú diskusie, mimoriadne aktivity a reflexie, vďaka ktorým si mladí ľudia rozvíjajú schopnosti dôležité pre národné a medzinárodné univerzity a zamestnávateľov. K týmto schopnostiam patria:

 • kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy
 • kreativita a inovácia
 • schopnosť spolupracovať a komunikovať
 • schopnosť spochybňovať predsudky a domnienky

AFS pomáha študentom najmä:

 • Učiť sa ako komunikovať a vytvárať si priateľstvá s ľuďmi z odlišných kultúr.
 • Vybudovať si zdravé sebavedomie a rozšíriť si obzory o kultúrnych stereotypoch a globálnych problémoch.
 • Na vlastnej koži zažiť, ako kultúra ovplyvňuje ich hodnoty a rozhodnutia.
 • Pozrieť sa na svet inými očami.
Ako vzdelávacie osnovy pomáhajú študentom adaptovať sa v novom prostredí?

Inovatívne osnovy, ktoré využívajú množstvo overených metód učenia, ktoré sú založené na skúsenostiach, pomáhajú študentom spracovať každodenné zážitky a naučiť sa z nich vhodne reagovať na nové, niekedy aj ťažké situácie.

Vzdelávacie osnovy podporujú študentov pred pobytom v zahraničí, počas neho aj po ňom, a to prostredníctvom sústredení. Okrem toho sa študenti sa aspoň raz do mesiaca stretávajú s trénovaným dobrovoľníkom, ktorý im prostredníctvom rozličných aktivít pomáha vyťažiť z pobytu čo najviac. Všetky stretnutia učia študentov hlbšie porozumieť kultúrnym rozdielom a čo najefektívnejším spôsobom ich zvládať, ale aj nadobudnuté poznatky a zručnosti neskôr aplikovať v živote.

EDUC

16 vzdelávacích cieľov

Základom vzdelávacích osnov je 16 vzdelávacích cieľov, ktoré sú rozdelené do štyroch oblastí:

Osobné hodnoty a schopnosti: Študenti sú postavení do situácií, na základe ktorých prehodnocujú svoje vlastné hodnoty a využívajú nové schopnosti ako riešenie problémov a robenie rozhodnutí. Taktiež sa učia, ako premeniť zložité situácie na hodnotné príležitosti pre osobný rast.

Medziľudské vzťahy: AFS študenti sú zapojení do každodenného života a pracovných povinností ľudí v novom prostredí. Toto zlepšuje ich komunikačné a jazykové schopnosti a učí ich ako efektívne pracovať v skupinách.

(Medzi)kultúrne vedomie a vnímavosť: AFS programy prehlbujú poznatky študentov o vlastnej kultúre aj o kultúre v hostiteľskej krajine – ich silné aj slabé stránky.

Záujem o globálne problémy: AFS vzdelávacie aktivity nabádajú študentov rozšíriť si obzor so zacielením na globálne problémy a pomáhajú im uvedomiť si, že riešenia týchto problémov sú často z ohľadom na kultúrne osobitosti veľmi citlivé. AFS takisto vyzýva študentov, aby využili svoje postrehy na budovanie mieru vo svete – či už doma, alebo kdekoľvek inde.

Medzikultúrne vzdelanie a tréning na každej úrovni:

NA ČOM JE ZALOŽENÁ PRÍPRAVA A PODPORA PRE HOSTITEĽSKÉ RODINY, ABY BOLI SCHOPNÉ PRIVÍTAŤ ŠTUDENTOV Z ODLIŠNÝCH KRAJÍN A KULTÚR?

AFS vzdelávací program pre hostiteľské rodiny je založený na splnení špecifických zámerov a na podpore prostredníctvom trénovaných zamestnancov a dobrovoľníkov. Pomáha rodinám:

 • vylepšiť si medzikultúrne povedomie z hľadiska jednotlivca aj rodiny
 • podporovať hosťovaného študenta a jeho integráciu do novej kultúry, ako aj jeho vzdelávací program v súlade s AFS vzdelávacím programom a osnovou
 • zdieľať so študentom vlastnú kultúru a zároveň sa dozvedať nové informácie o iných kultúrach
Viac
AKO SÚ DOBROVOĽNÍCI TRÉNOVANÍ NA TO, ABY PODPOROVALI ŠTUDENTOV POČAS ICH PROGRAMU?

AFS zamestnanci a dobrovoľníci sú trénovaní prostredníctvom rôznych programov, napríklad AFS Intercultural Link Learning Program alebo AFS medzikultúrny tréning, vytvorených na zdokonaľovanie ich medzikultúrnych kompetencií.