Hostiteľský program AFS ponúka rodinám možnosť získať mnoho radostných, hodnotných a obohacujúcich skúseností. Program je podporovaný takzvanou Cestou hostiteľských rodín AFS k medzikultúrnemu vzdelávaniu, postavenou na medzikultúrnych štúdijných cieľoch, o ktorých rodinu oboznámia trénovaní zamestnanci a dobrovoľníci. Tento program zahŕňa informačné stretnutia, podporné diskusie a iné štúdijné aktivity a postrehy, ktoré rodinám pomáhajú:

 • Preskúmať a rozvinúť ich multikultúrne povedomie a pochopenie ako u jednotlivcou, tak aj v celých rodinách.
 • Poskytnúť lepšiu podporu ako pri začleňovaní hosťovaného študenta do novej kultúry, tak aj počas jeho/ jej medzikultúrnej vzdelávacej skúsenosti, ktorá je načrtnutá v AFS osnovách pre výmenných študentov.
 • Pomôcť študentom dosiahnuť ich globálne a osobné ambície počas pobytu v zahraničí.
 • Zdieľať našu kultúru a naučiť sa o nových kultúrach od hosťovaných študentov.

HOST_CURRI

Študijné ciele AFS slúžia ako základ pre hostiteľské rodiny na ich ceste k medzikultúrnemu vzdelávaniu. 14 študijných cieľov je rozdelených do štyroch skupín:

 • sebauvedomenie
 • komunikácia a empatia
 • medzikultúrna spôsobilosť
 • globálny záujem

Pracovanie s týmito študijnými cieľmi pomáha rodinám:

 • Lepšie porozumieť ako kultúra ovplyvňuje vnímanie, správanie, hodnoty a postoje.
 • Naučiť sa rešpektovať rozdielne perspektívy a uvažovať o nich počas riešenia problémov a každodenných situácií.
 • Oceniť rôznorodosť a zapájať sa, preukazovať rešpekt a akceptovať ľudí s rôznymi pôvodmi, postojmi, názormi, životnými štýlmi a hodnotami.
 • Začať sa zaujímať a byť znepokojený globálnymi aférami, a taktiež si byť vedomý následkov, ktoré naše rozhodnutia majú na iných ľudí.
 • Preskúmať, akým prínosom je byť dobrovoľníkom odhodlaným robiť pozitívne zmeny v lokálnych, národných a/alebo medzinárodných komunitách.
Ako sú trénovaní dobrovoľníci pre podporu študentského medzikultúrneho študijného programu?

Medzikultúrny vzdelávací program AFS unguje vrámci celej siete AFS ako medzikultúrny tréningový a hodnotiaci program, navrhnutý s cieľom zlepšiť medzikultúrne kompetencie dobrovoľníkov a zamestnancov. Zlepšuje našu odbornosť a schopnosť zdieľať naše skúsenosti so študentmi, hostiteľskými rodinami, dobrovoľníkmi a ostatnými, ktorí s nami dôjdú do styku.

Viac