Aby AFS dobrovoľníci a zamestnanci boli schopní podporovať študentov a hostiteľské rodiny počas medzikultúrneho vzdelávania, musia poznať základy medzikultúrneho učenia a benefity AFS skúseností. S týmto zámerom AFS pripravila medzikultúrny vzdelávací program – oficiálny celosieťový školiaci a posudzovací program na tému medzikultúrneho vzdelávania.

LINK_COVER

Medzikultúrny vzdelávací program je určený pre dobrovoľníkov a zamestnancov, aby sa stali viac medzikultúrne citlivými a aby rozvíjali tieto schopnosti vďaka čomu uľahčia medzikultúrne vzdelávanie iným (študentom, školám, hostiteľským rodinám…). Medzikultúrne vzdelávanie sa využíva v celom AFS svete, zdieľa sa rovnaká slovná zásoba pre dobrovoľníkov a zamestnancov nehľadiac na to, odkiaľ pochádzajú. Tým, že sa používajú rozličné interaktívne a úvahové metódy, vzdelávací medzikultúrny program umožňuje dobrovoľníkom a zamestnancom rozvíjať si vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pri kontakte s ľuďmi z odlišných kultúr, a to vnútri aj mimo AFS.

Vzdelávací program zahŕňa nasledujúce témy: AFS vzdelávací prístup, definície a koncepty kultúr, rozdiel medzi zovšeobecnením a stereotypmi, medzikultúrnu komunikáciu, kultúrne hodnoty a rozmery, medzikultúrne konflikty a manažment a kultúrne prispôsobenie. Taktiež uvádza užitočné pomôcky a modely, ktoré pomáhajú dobrovoľníkom a zamestnancom zdržať sa úsudku v medzikultúrnom prostredí a nájsť spôsoby, ako pomôcť druhým stať sa medzikultúrne citlivými.

Súhrnný obsah

AFS medzikultúrny vzdelávací program ponúka štyri vzdelávacie úrovne, pričom každá je založená na pomoci dobrovoľníkom a zamestnancom na dosiahnutie kľúčových kompetencíí.
w

Úroveň W

Úvodný kurz, čo by mal každý AFS dobrovoľník vedieť o medzikultúrnom vzdelávaní. Je povinný pre všetkých dobrovoľníkov a zamestnancov v celej AFS sieti. Na tejto úrovni sa účastníci učia základy AFS vzdelávania, modely kultúr, kultúrne hodnoty a rozmery, komunikačné štýly, kultúrne prispôsobenie a vzdelávaciu metodológiu AFS.

l1

Úroveň 1

Účastníci úrovne 1 hlbšie skúmajú porozumenie konceptov kultúry a rozdielne modely na preskúmanie kultúrnej komunikácie a adaptácie. Zúčastňujú sa na medzikultúrnej simulácii a skupinových prácach, aby rozobrali rôzne prípady a rozvíjali stratégie na zvládnutie medzikultúrnych rozdielov.

l2

Úroveň 2

Úroveň 2 prináša hlbšie porozumenie a nadobudnutie zručností, ako zvládať medzikultúrny konflikt, ale aj ako pomáhať AFS študentom stať sa viac medzikultúrne citlivými. Rovnako ako  pri úrovni 1 aj pri úrovni 2 sa účastníci zúčastňujú na simulačných a skupinových aktivitách, kde si rozvíjajú schopnosti, ktoré zodpovedajú AFS vzdelávacím cieľom pre študentov.

l3

Úroveň 3

Úroveň 3 uvádza riešenie medzikultúrneho problému, ale aj rozhodovanie, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby a štúdium komplexnosti moci a privilégií v medzuikultúrnych nastaveniach. Predtým, ako sa účastníci zapoja do workshopov, sú prizvaní na účasť na Medzikultúrnom zozname rozvoja (IDI). Pracujú na vytvorení Osobných rozvojových plánov (PDPs), ktoré zvýrazňujú spôsoby, v ktorých sa snažia byť medzikultúrnými osobami a lídrami od daného okamihu až po blízku budúcnosť.