Sú to práve školy, ktoré vysielajú slovenských študentov do zahraničia a ktoré sa podieľajú na úspešnom prijatí zahraničných študentov do svojich radov. Z tohto dôvodu poskytujeme školám rady a asistencie pri riešení konkrétnych výziev, ktoré sú spojené s pobytom zahraničných študentov na škole. Doterajšie partnerstvá sa snažíme rozvíjať do užšej spolupráce ako napr. ponukou špeciálnych workshopov a prezentácii a sprostredkúvaním triednych výmien.

Ako sa stať hostiteľskou školou

Každý rok prichádzajú na Slovensko zahraniční študenti, ktorí sú umiestňovaní v mestách aj na vidieku. Počty študentov sa každoročne zvyšujú a dúfame, že úmerne tomu bude rásť aj počet záujemcov o medzikultúrne vzdelávanie z radov škôl aj širokej verejnosti.

Termíny

Zahraniční študenti prichádzajúci do Slovenskej republiky vždy v auguste/septembri na ročný, polročný alebo trojmesačný program. Ohľadom vášho záujmu o hosťovanie zahraničného študenta nás môžete kontaktovať kedykoľvek v priebehu roka.

Podmieny

Podmienkou umiestenia študenta na školu je hostiteľská rodina v dosahu školy. Preto v takýchto prípadoch postupujeme nasledovne: až vo chvíli, keď máme zaistené ubytovanie pre zahraničného študenta v hostiteľskej rodine, kontaktujeme školy v najbližšom okolí. Tento postup ale môže prebiehať aj opačne. Vaša škola bude zapojená do aktívneho hľadania hostiteľskej rodiny z radov študentov. AFS v tomto prípade môže pomôcť realizovaním workshopu či besied o programoch AFS a myšlienkach medzikultúrneho vzdelávania, a tak motivovať niektorých študentov k účasti na hostiteľskom programe – resp. hosťovaní zahraničného študenta.

Spolupráca

V prípade umiestenia študenta na škole s vami AFS uzavrie dohodu o tomto umiestení a dá vám k dispozícii materiály, potrebné na úspešné zrealizovanie medzikultúrnej skúsenosti. Po celú dobu trvania programu sme vám k dispozícii. Spolupráca prebieha samozrejme aj medzi školou a hostiteľskou rodinou.

Ponuka besied, workshopov a projektov

photo 3

Programy svojou náplňou zodpovedajú témam Rámcového vzdelávacieho programu výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a interkultúrna výchova.

Workshopy sú vedené interaktívnou formou za pomoci diskusie, skupinovej práce a názorných stimulačných hier. Študenti sa tak netradičnou formou zoznámia so zážitkami a skúsenosťami, ktoré na nich v zahraničí čakajú. Súčasne môžu byť prizvaní tiež zahraniční študenti, účastníci programu AFS, aby sa podelili so študentmi o svoje konkrétne medzikultúrne zážitky a poznania zo života na Slovensku. Workshop je možné tiež realizovať v cudzom jazyku (anglicky, nemecky, španielsky, francúzsky). Možno ho využiť na hodinách jazykov, zemepisu, náuke o spoločnosti.

IMG_7201

Besedy so (a nie len) zahraničnými študentmi

Ponúkame besedy so zahraničnými študentmi, ktorí sa zúčastňujú ročného alebo polročného programu na Slovensku.

Prichádzajú bez znalosti jazyka, študujú na slovenskej škole a žijú v slovenskej rodine. Ich cieľom je čo najlepšie spoznať našu kultúru a nám dať možnosť dozvedieť sa čo najviac o ich vlastnej kultúre.

Jedná sa o študentov zo štátov Európy, Latinskej Ameriky, Ázie a atď. Pokiaľ by ste mali záujem sprostredkovať v triede skúsenosti cudzincov zo života v našej republike a dať im šancu spoznať ako sa žije v krajinách, kde sa málokto z nás dostane, neváhajte nás kontaktovať.

Podobné besedy môžu usporiadať študenti, ktorí sa z ročného alebo polročného programu vrátili a majú skúsenosti z krajín, ktoré často nepoznáme ani z ponúk cestovných kancelárií.

Besedy sú plánované na 45 – 90 minút.

P1080428

Workshopy zamerané na medzikultúrne vzdelávanie

Programy zodpovedajú témam vzdelávacieho programu o multikultúrnej výchove.

Workshopy sú vedené interaktívnou formou za pomoci diskusie, skupinovej práce, zážitkových a stimulačných hier, sú obohatené o zážitky a skúsenosti jednotlivých lektorov workshopov. Na workoshopy môžu byť prizvaní tiež zahraniční študenti, účastníci programu AFS, aby sa s našimi študentami podelili o svoje konkrétne medzikultúrne zážitky a poznania zo života u nás.

Workshop I. – Základy medzikultúrneho vzdelávania
Workshop II. – Čo je kultúra a aké sú teórie kultúry

Rozsah workshopu môže byť prispôsobený vašim požiadavkám, ideálna dĺžka je 45 – 90 minút.

Workshop je možné realizovať tiež v cudzom jazyku (anglicky, nemecky, španielsky, francúzsky). Možno ho využiť na hodinách jazykov, zemepisu, náuke o spoločnosti.

TRIEDNE VÝMENY

Intercultura Slovakia, o. z. ponúka slovenským školám možnosť zrealizovania triednej výmeny do európskej či mimoeurópskej krajiny.

Triedna výmena je skvelou príležitosťou k medzikultúrnej výmene pre študentov stredných škôl, ktorí majú v rámci pobytu šancu poznať hostiteľskú krajinu inak ako turisti. Spoznanie iného školského systému, skúsenosti s pohostinnosťou a účasťou na každodennom živote rodiny robí tento program veľmi zaujímavý.

Skupina slovenských študentov spolu s pedagógom prichádza vždy hromadne na týždeň alebo viac do hostiteľskej krajiny, kde žijú v miestnych hostiteľských rodinách a zúčastňujú sa školského vyučovania a vopred naplánovaného
programu.

V tom istom alebo ďalšom roku potom prichádzajú zahraniční stredoškolský študenti na Slovensko, žijú týždeň alebo viac v slovenských rodinách, zúčastňujú sa školského vyučovania a spoznávajú našu krajinu v rámci vopred naplánovaného programu.

Propozície programu

Študent by mali byť približne rovnakého veku od 12 do 18 rokov.

Formulár na spoluprácu s AFS

Klikni sem

Často kladené otázky pri hostení zahraničného študenta

Riaditeľ školy rozhoduje o právach a povinnostiach v oblasti štátnej správy, ktoré sú uvedené v §146 školského zákona 245/2008 Z.z. To, čo je v uvedenom zákone obsiahnuté, znamená, že o prijatí uchádzača, prípadne prestupe, či zmene oboru rozhoduje riaditeľ školy. Určenie jasného a jednoznačného postupu, aby platil všeobecne pre všetkých uchádzačov, nie je možné. V §146, ods. 1, sú definovaní cudzinci a podľa ods.8 sa im poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.