Čo je vzdelávanie ku globálnemu občianstvu?

Je to transformačný proces, ktorý trvá po celý život, zahŕňa formálnu náuku aj praktické skúsenosti. Vzdelanie ku globálnemu občianstvu pomáha ľudom všetkých vekových kategórii:

  • rešpektovať kultúrne, pohlavné, náboženské a iné rozdiely
  • objavovať aj iný svet, nielen náš vlastný
  • porozumieť našim povinnostiam v roli globálnych občanov
  • chopiť sa svojej úlohy pri ochrane planéty v záujme udržateľnej budúcnosti
  • byť si vedomý vplyvu našich skutkov na svet v širšej perspektíve.

#AFSeffect pre globálnych občanov

„Hlavnou výzvou celoživotného vzdelávania je testovať našu kapacitu naučiť sa žiť spolu tak, že si vypestujeme schopnosť porozumenia iným a ich kultúram, tradíciám a duševným hodnotám.“

Jacques Delors, Učenie: Poklad vo vnútri, správa medzinárodnej komisie UNESCO pre vzdelávanie v 21. storočí (1996)

#AFSeffect pre globálnych občanov

AFS pripravuje a aktivizuje globálnych občanov všetkých vekových kategórii – študentov, mladých ľudí, dospelých, dobrovoľníkov, rodiny, školy a iných. Deje sa to prostredníctvom medzinárodných študijných programov, dobrovoľníctva, programov pre hostiteľské rodiny alebo iných aktivít, ktoré sú podporované a naplánované AFS medzikultúrnymi vzdelávacími programami.

AFS vedie ľudí k tomu, aby rozmýšľali kriticky, prehodnocovali svoje predsudky a boli prispôsobiví. Naše skúsenosti budujú sebavedomie, rozširujú rozhľad a tvoria praktické zručnosti potrebné na komunikáciu a spoluprácu s ľuďmi z iných kultúr, a to v domácom prostredí, ale aj na celom svete.

Pobyt, práca, štúdium a dobrovoľníctvo v zahraničí s AFS taktiež pomáha mladým ľuďom naučiť sa riešiť problémy, robiť rozhodnutia a pracovať efektívne v rozmanitých tímoch a skupinách.

Ako výsledok obohacujúcich skúseností prežitých na vlastnej koži si dobrovoľníci AFS cenia a rešpektujú kultúrne a iné odlišnosti a veria, že nás svet je silnejší a zaujímavejší práve vďaka nim.

Nečudo, že naozaj netreba zájsť ďaleko, aby ste našli AFS dobrovoľníka, ktorého vplyv je viditeľný v lokálnej komunite, v rôznych spoločnostiach alebo pri riešení dôležitého medzinárodného či sociálneho problému. AFS dobrovoľníci sú všade, sú globálnymi občanmi.

Tieto globálne aplikovateľné zručnosti 21. storočia si vysoko cenia vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia, humanitáne organizácie a iné komunity. Byť sebavedomý a bezproblémovo vychádzať s ľuďmi z iných kultúr a s inakšími názormi otvára brány k vzrušujúcim novým možnostiam.

AFS agenda vzdelávania ku globálnemu občianstvu

AFS sa zameriava na 6 hlavných oblastí na podporu hnutia za globálne občianstvo:

  1. AFS pomáha ľuďom učiť sa žiť spolu. Sme oddaní myšlienke budovať spravodlivejší a pokojnejší svet prostredníctvom medzikultúrnych výmenných pobytov a podporou vzdelávania, ktoré vedie ľudí k tolerancii a porozumeniu.
  2. AFS dobrovoľníci prijímajú rozdiely a veria, že náš svet robia silnejším. AFS vyzdvihuje dôležitosť diverzity a inklúzie v spôsoboch vedenia našich programov, organizácií a aktivít s verejným dosahom.
  3. AFS je odhodlaná zvýrazniť rolu mladých ľudí v pozíciach vodcov, ktorí robia ťažké rozhodnutia vrámci vlastných kruhov ako aj mimo nich. Naše zistenia a odporúčania zdieľame s inými organizáciami a komunitami, aby dokázali lepšie využiť potenciál svojich mladých pracovníkov a dobrovoľníkov.
  4. AFS spolu s vzdelávacími inštitúciami, politikmi a ďalšími hlásajú dôležitosť integrácie medzikultúrneho globálneho občianstva do národných programov a školských osnov. AFS spolupracuje so školami, univerzitami, humanitárnymi a mierovými skupinami, vládnymi aj nevládnymi organizáciami. Kreatívne preberajú záležitosti, ktoré podporujú našu agendu a vedú k spoločnému cieľu – šíreniu vzdelávania globálnych občanov.
  5. AFS aktívne podporuje ciele udržateľného rozvoja Spojených národov (CSN) a veríme, že práve táto organizácia poskytuje návody, ako zlepšiť svet pre všetkých ľudí. Cieľom č. 4 CSN je zabezpečiť kvalitné a inkluzívne vzdelanie pre všetkých a propagovať dôležitosť celoživotného vzdelávania.
AFS sa osobitne usiluje o splnenie bodu 4.7 z cieľa č. 4:

Zabezpečiť, že všetci študujúci do roku 2030 nadobudnú potrebné znalosti, zamerané na rozvíjanie vyššie spomínaného programu udržateľného rozvoja.

Viac o 17 globálnych cieľoch