Vyberte si postup podľa toho, či ste: zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie alebo právnická osoba. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť prácu našej neziskovej organizácie prostredníctvom 2 % z dane z príjmov.

Zamestnanec

Postupnosť krokov pre poukázanie 2 % z dane: 

 • Najneskôr do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 • Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výške 2 % (3 %) zaplatenej dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a dopňte údaje o našom združení.     

      Obchodné meno:      Intercultura Slovakia, o. z.

       Právna forma:           občianske združenie

      Sídlo-ulica:                 Vinohradnícka 2306/40

      Obec:                          Nitra  949 01

       IČO:                            42202868

Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý dodatočne zasiela vami poukázané percentá nám.

 • Tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výške 2 % (3 %) zo zaplatenej dane doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na príslušný daňový úrad (daňový úrad podľa vášho bydliska.)
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet nášho združenia.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Postupnosť krokov pre poukázanie 3 % z dane 

 • Najneskôr do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 3 % z vami zaplatenej dane. To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať, ak ste v roku 2022 boli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali vyše 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá. V prípade poukázanie 3 % je povinnou prílohou aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie môže vystaviť vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej práce. Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, musí to byť organizácia, potvrdenie nemôže vystaviť samostatná osoba. Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda potvrdenie ako prijímateľ môže vystaviť organizácia, ale aj fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín. Ak dobrovoľník získa potvrdenie, resp. potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane.
 • Vyplňte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výške 2 % (3 %) zaplatenej dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu percentám zaplatenej dane a údaje o našom združení.     

       Obchodné meno:      Intercultura Slovakia, o. z.

        Právna forma:           občianske združenie

        Sídlo-ulica:                Vinohradnícka 2306/40

        Obec:                         Nitra  949 01

        IČO:                            42202868

Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý potom zasiela vami poukázané percentá nám.

 • Tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výške 2 % (3 %) zo zaplatenej dane doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na príslušný daňový úrad (daňový úrad podľa vášho bydliska).
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % z dane na účet nášho združenia.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Fyzická osoba

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie samostatne, môže darovať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane. Ak ste v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie či organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3 % z dane.

Fyzická osoba, samostatne podávajúca daňové priznanie a darujúca 2 %

 • Ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete darovať 2 % zo zaplatenej dane. Ak ste sa rozhodli, že svoje 2 % zo zaplatenej dane chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu, vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 • V tlačive – Daňové priznanie pre FO – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % v prospech jedného prijímateľa – VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  Ak podávate tlačivo – Daňové priznanie pre FO – typ B, potom venujte pozornosť XII. oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 • Identifikačné údaje nášho združenia sú:

       Obchodné meno:      Intercultura Slovakia, o. z.

       Právna forma:           občianske združenie

       Sídlo-ulica:                 Vinohradnícka 2306/40

       Obec:                          Nitra  949 01

       IČO:                            42202868

 • Riadne vyplnené Daňové priznanie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad (podľa miesta bydliska).
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % (resp.3 %) z dane žiadne iné tlačivo.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Fyzická osoba, samostatne podávajúca daňové priznanie a darujúca 3 %

 • Ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie či organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3 % z dane. Povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Ak ste sa rozhodli, že svoje 3 % zo zaplatenej dane chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu, vypočítajte si 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 • V tlačive Daňové priznanie pre FO – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 3 % – VIII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Ak podávate tlačivo Daňové priznanie pre FO – typ B, tak venujte pozornosť XII. oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Údaje o našom združení sme už vyplnili.
 • Identifikačné údaje nášho združenia sú:

       Obchodné meno:      Intercultura Slovakia, o. z.  

       Právna forma:           občianske združenie 

       Sídlo-ulica:                 Vinohradnícka 2306/40

       Obec:                          Nitra  949 01

       IČO:                            42202868

 • V prípade poukázanie 3 % z dane povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie môže vystaviť vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej práce. Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, musí to byť organizácia, potvrdenie nemôže vystaviť samostatná osoba. Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda potvrdenie ako prijímateľ môže vystaviť organizácia, ale aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín. Ak dobrovoľník získa potvrdenie, resp. potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín, môže poukázať 3 % z dane.
 • Riadne vyplnené Daňové priznanie, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie resp. Potvrdenia o dobrovoľníckej práci doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad (podľa miesta bydliska).
 • Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane žiadne iné tlačivo.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Právnická osoba

 • Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu musí byť 8 eur.
 • Ak ste sa rozhodli, že svoje 1 % (2 %) zo zaplatenej dane chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu, v tlačive Daňové priznanie pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) – IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. V kolónke 1 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • POZOR!!! – Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 4.
  Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane a označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – vyplní v časti IV. kolónky 2 a 3.
 • V tlačive Daňové prizanie pre PO je uvedená jedna kolónka na poukázanie 1 % (2 %) zaplatenej dane z príjmov právnických osôb v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP), kde je potrebné uviesť analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 • Doplňte identifikačné údaje o našom združení.

       Obchodné meno:      Intercultura Slovakia, o. z.

        Právna forma:           občianske združenie

        Sídlo-ulica:                Vinohradnícka 2306/40

        Obec:                         Nitra  949 01

        IČO:                            42202868

 • Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivo.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.