Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Účastníkom základné informácie ohľadne spracovania osobných údajov.
 2. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
  1. Správcom osobných údajov je Intercultura Slovakia, o. z., ďalej len AFS, IČO 42202868, so sídlom Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra, email slovakia@afs.org
  2. Účastníkom je fyzická osoba (záujemcov o akýkoľvek program alebo projekt, existujúce spolupracovník atď.), ktorá poskytne AFS vyplnený registračný formulár alebo iným spôsobom vyjadrí svoj jednoznačný záujem o akúkoľvek spoluprácu s AFS.
  3. Osobné údaje zahŕňajú: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt / miesto podnikania, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, údaje z predložených dokladov, informácie o škole, univerzite, rok ukončenia štúdia, odbor štúdia, telefónne a e-mailové spojenie, informácie o užívaní sociálnych médií, fotografie, špecifické údaje týkajúce sa programu AFS, itinerár, osobné výpovede, životopisy, informácie o zdravotnom stave vrátane prípadných lekárskych správ, údaje o rodine, vrátane údajov, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov
  4. Správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.
 3. AFS je vzdelávacia organizácia a za týmto účelom prevádzkuje web www.afsslovakia.sk a slovakia.afs.org, ktorého súčasťou sú aj prihlasovacie formuláre. V rámci tejto služby sú Správcom spracovávané Osobné údaje:
  1. v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s ponukou / dopytom programov, projektov a iných aktivít či služieb AFS, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s AFS, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, AFS môže odovzdať osobné údaje iným AFS organizáciám či ďalším stranám vo svojej krajine či inde za účelom naplnenia podmienok dohody / zmluvy;
  2. na účely / účely uvedené nižšie.
 4. AFS ďalej spracováva Osobné údaje Účastníkov aj v súvislosti s marketingom AFS (napr. Rozosielanie občasného časopisu) a v súvislosti s prieskumom trhu. Za účelom marketingu nebudú Osobné údaje odovzdávané žiadnym tretím stranám.
 5. AFS je správcom Osobných údajov. Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným Osobným údajom bude mať prístup len správca, ak to nie podmienené plnením zmluvy (napr. Zaisťovanie leteniek, ubytovanie, uzatváranie poistenia atď.).

Účel spracovania Osobných údajov

 1. AFS spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
  1. zabezpečenie uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi AFS a Účastníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Z takéhoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a AFS tak musí spracovávať Osobné údaje aj na tento účel (čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR);
  2. na marketingové účely, aby AFS čo najlepšie prispôsobilo ponuku programov, služieb a informácie ohľadom nich Účastníkovým potrebám, pre tento účel spracovania správca získava Účastníkov jednoznačný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
  3. na ochranu svojich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi AFS a Účastníkom, plnenie zákonných povinností, ktoré AFS zo zmluvného vzťahu medzi ním a Účastníkom vyplývajú, ochrana mena AFS ako správca webu a ochrana majetkových záujmov AFS pre prípadné súdne spory.

Ochrana Osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Na Účastníkmi sa vzťahuje zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné právne predpisy.
 2. Účastník berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára, či iným spôsobom vyjadreným súhlasom, začne spracovávanie Osobných údajov AFS.
 3. Ak Účastník neposkytne svoje Osobné údaje nie je možné uzavrieť zmluvu s AFS a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu AFS.
 4. Poskytovanie Osobných údajov AFS je všeobecne dohodnutá zákonná požiadavka. Ohľadom poskytovanie Osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od Účastníka vyžadovaný súhlas. Pokiaľ Účastník neudelí AFS súhlas na spracovanie Osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by AFS v dôsledku toho odmietol poskytovať svoje služby.
 5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi AFS a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu či po dobu stanovenú v súhlase.
 6. V prípade uzavretia zmluvy podľa Všeobecných podmienok a Vyhlásenie rodičov a študenta AFS bude Osobné údaje spracovávať a uchovávať po nevyhnutne potrebnú dlhú dobu pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi AFS a Účastníkom, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov AFS.
 7. Na účely plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov počnúc rokom nasledujúcim po roku v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi AFS a Účastníkom.
 8. Po uplynutí lehoty uvedenej v článku III. ods. 5, ods. 6 a ods. 7 AFS Osobné údaje zlikviduje, ak sa s Účastníkom nedohodne inak.
 9. Účastník je povinný AFS poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
 10. AFS vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávaniu Osobných údajov.
 11. Osobné údaje Účastníkov nebudú poskytované žiadnym tretím osobám, do tretej krajiny ani inej medzinárodnej organizácii okrem partnerskej sieti AFS.
 12. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautoma-tizovaným spôsobom.
 13. Účastník berie na vedomie, že jeho Osobné údaje sú ukladané v bezpečnom operačnom prostredí. Za týmto účelom AFS prenáša osobné údaje do iných krajín, kde sú zabezpečené vlastné úložisko databáz s obmedzeným prístupom. V súčasnej dobe lokalizovaná v Spojených štátoch, v Thajsku a v Nemecku. Prístup k nim majú len zamestnanci, oficiálny konzultanti a zodpovední dobrovoľníci AFS využíva služby [Google Cloud Plat-form], ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.
 14. Účastník berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies alebo použitím iných nástrojov môže AFS získavať od Účastníkov informácie v prípade, že používajú webové stránky za účelom zlepšenia užívateľského komfortu

Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

 1. Účastník má právo svoj súhlas (v prípadoch, keď spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti AFS. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolať súhlas možno vyplnením formulára / odškrtnutím políčka / zaslaním odvolanie na adresu sídla AFS alebo pomocou odkazu v e-mailovej komunikácii.
 2. Účastník má ďalej právo:
  1. Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov
   1. Účastník je oprávnený od AFS požadovať informácie, či sú Osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú Osobné údaje spracovávané, má Účastník právo od AFS požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch AFS, jeho zástupcovi alebo prípadne jeho poverencovi na ochranu osobných údajov, o účele spracovania, o kategóriách dotknutých Osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov Osobných údajov, o oprávnených záujmoch AFS, o zozname práv Účastníka, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.
   2. Ak AFS mieni ďalej Osobné údaje Účastníka spracovávať na iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne Účastníkovi ešte pred týmto iným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.
  2. Požadovať od AFS prístup k jeho Osobným údajom
   Účastník je od AFS oprávnený požadovať informáciu, či sú jeho / jej Osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, má prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Účastníkových právach (právo požadovať od AFS opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovanie), o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie a profilovanie a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Účastníka, informácie a záruky v prípade odovzdávania Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Účastník má právo na poskytnutie kópií spracúvaných Osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
  3. Na opravu poskytnutých Osobných údajov
   Pokiaľ došlo na strane Účastníka napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za Osobné údaje, má Účastník právo od správcu požadovať opravu spracúvaných Osobných údajov. Naviac má Účastník právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.
  4. Na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
   V určitých stanovených prípadoch má Účastník právo požadovať, aby AFS Osobné údaje Účastníka vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. AFS Osobné údaje maže po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky. Účastník sa však môže na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právam Účastníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Osobné údaje Účastníka ponechať) a o jej vybavenie sa Účastník detailne informovaný.
  5. Na obmedzenie spracovania Osobných údajov
   AFS spracováva Osobné údaje Účastníka iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Ak by však Účastník mal pocit, že AFS napr. prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré Osobné údaje spracúva, môže Účastník podať žiadosť, aby jeho / jej Osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli Osobné údaje blokované. Žiadosť Účastníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaný.
  6. Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
   Účastník sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania Osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
 3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že AFS vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať AFS o vysvetlenie a to e-mailom na adresu slovakia@afs.org
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu slovakia@afs.org, aby AFS zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). AFS o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie AFS námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 4. Účastník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese AFS, Intercultura Slovakia, o. z., Vinohradnícka 40, 949 01, Nitra alebo elektronicky na adrese slovakia@afs.org
 5. Ak požiada Účastník o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu AFS povinné túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 6. Ak Účastník uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, AFS mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a AFS sú príslušné slovenské súdy.
 2. Účastníci, ktorí prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s AFS či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a AFS ich činnosť nijako neriadi.
 3. Znenie Zásad môže AFS zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene AFS informuje Účastníkmi e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.